Likumiskais ietvars

Kas nosaka bioloģiskās pārtikas principus?

 

Ir dzirdēts viedoklis, ka bioloģiskā pārtika ir tikai mārketinga triks. Īstenībā tā ir ļoti tālu no jebkādiem trikiem, jo bioloģiskās lauksaimniecības principus definē un to ievērošanu strikti nosaka gan Eiropas savienības, gan katras dalībvalsts nacionālie normatīvie akti. 

 

Tie nodrošina, ka patērētājs, iegādājoties produktu ar ekomarķējumu – zaļo ekolapiņu, saņem garantiju, ka pārtika ir audzēta saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības principiem – tas tiek regulēts, pārbaudīts un kontrolēts. Tas nozīmē – pārtika būs tīra, brīva no pesticīdu atliekvielām un ĢMO, ražota, ievērojot augstus dzīvnieku labturības standartus un saudzējot vidi.

Savukārt visiem bioloģiskajiem lauksaimniekiem normatīvie akti pasaka skaidrus spēles noteikumus – kā saimniekot ilgtspējīgi, saskaņā ar dabas ciklu un nekaitējot ekosistēmai.

 

Apkopojām svarīgākos tiesību aktus, kas attiecas uz bioloģisko lauksaimniecību Eiropas Savienībā. Svarīgi atcerēties, ka šie noteikumi attiecas arī uz ES tirgū esošajiem importa produktiem no citām pasaules valstīm! Ja gribat izzināt bioloģiskās lauksaimniecības principus, pārliecināties, kas bioloģiskajā saimniekošanā un ražošanā ir atļauts un kas nav – meklējiet šajos resursos!

 

Eiropas Savienības līmenī bioloģisko produktu apriti, marķēšanas nosacījumus, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības vispārējos principus, mērķus un noteikumus nosaka 2007. gadā pieņemtā Eiropas Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr.2092/91 atcelšanu.

 

Ar šo regulu tika noteikts jauns kurss bioloģiskās lauksaimniecības attīstībā. Tā pirmo reizi normatīvajos aktos noteica mērķus veicināt: 

  • Ilgtspējīgas audzēšanas sistēmas
  • Augstas kvalitātes produktu daudzveidību
  • Vides aizsardzību
  • Augstākus dzīvnieku aizsardzības standartus
  • Patērētāju pārliecinātību
  • Patērētāju interešu aizsardzību.

Regula arī iekļauj bioloģiskās lauksaimniecības principus respektēt dabiskās sistēmas un ciklus. Bioloģiskajai un mehāniskā ražošana un zemes apstrāde jāveic, veicinot ilgtspējību, neizmantojot ģenētiski modificētus organismus. Tāpat tajā teikts –  bioloģiskajā lauksaimniecībā ir vēlama slēgta cikla saimniekošana un pašu resursu izmantošana.

 

Pilns regulas teksts latviešu valodā  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1438596387101&uri=CELEX:02007R0834-20130701

 

Lai šo regulu īstenotu, 2008.gadā pieņemtā Eiropas Komisijas Regula (EK) Nr.889/2008 paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus. Tā nosaka arī to, ka, lai produktu varētu nosaukt par ‘’bioloģisku’’ vai ‘’ekoloģisku’’ vismaz 95% to sastāvdaļu jāatbilst  Padomes regulā NR.834/2007 noteiktajiem standartiem.

 

Pilns regulas teksts latviešu valodā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02008R0889-20150101&qid=1438596726150

 

Bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm uz Eiropas Savienību nosaka 2008.gadā pieņemtā Eiropas Komisijas regula (EK) Nr. 1235/2008

 

Pilns regulas teksts http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1438596915789&uri=CELEX:02008R1235-20150708

 

Savukārt nacionālā līmenī Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 11. pants nosaka Ministru Kabineta funkcijas attiecībā uz Eiropas Savienības regulu par bioloģisko lauksaimniecību īstenošanu un ieviešanu Latvijā, gan Pārtikas un veterināro dienestu kā galveno bioloģiskās lauksaimniecības īstenošanas kontroles institūciju.

 

Pilns likuma teksts http://likumi.lv/doc.php?id=87480

 

Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.458.

 

Pilns noteikumu teksts http://likumi.lv/doc.php?id=193115

 

Ministru Kabineta noteikumi Nr.251 “Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā” atrunā kārtību valsts nodevas bioloģiskās lauksaimniecības jomā maksāšanai, kā arī valsts nodevas apmēru un atvieglojumus tās nomaksai.

 

Pilns noteikumu teksts http://likumi.lv/doc.php?id=206875

 

Lai noteiktu pasākumus valsts atbalstam lauksaimniecībai un lauku attīstībai, atbalsta apmēru, kā arī tā piešķiršanas kārtību un kritērijus, izstrādāti Ministru kabineta noteikumi Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”.

 

Pilns noteikumu teksts http://likumi.lv/doc.php?id=263434

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1204 nosaka dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtību, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību. Tie attiecas uz briežu dzimtas dzīvniekiem, trušiem, mežacūkām, mufloniem, strausiem, fazāniem, gaļas baložiem, paipalām, gliemežiem un sliekām.

 

Pilns noteikumu teksts http://likumi.lv/doc.php?id=199560

Padalies